Privacy clientdossier

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

AVG en WGBO

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dossier
Als je bij mij komt voor therapie of coaching, dan leg ik een dossier aan. Bij therapie ben ik dat verplicht vanuit de WGBO. Maar ook voor coaching doe ik dat. Ik registreer je contactgegevens en maak notities bij de individuele sessies coaching of therapie. Ik ben verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ook een opdrachtgever (als je bijvoorbeeld via je werkgever komt) heeft geen inzage in de notities, ook niet wanneer jij als coachee daar toestemming voor geeft.

Opgevraagde gegevens van andere hulpverleners
Als je voor therapie komt dan worden in het dossier ook gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, met jouw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Emails
Emails die je stuurt in het kader van de begeleiding worden toegevoegd aan het dossier. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van je kanaal van verzending.

Zorgvuldig
Ik ga ten alle tijde zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en ik ben de enige die als jouw therapeut of coach hiertoe toegang heeft. Om je extra gerust te stellen: ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wettelijke bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandel- overeenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard. Mocht ik voortijdig komen te overlijden, dan gaat het dossier over naar degene die de dossierbewaarplicht overneemt. Met deze persoon is een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten. 

Andere doeleinden
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor overleg tijdens de begeleiding als er ook andere zorgverleners betrokken zijn. Of om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond (als je verwezen bent). Dit gebeurt alleen wanneer jij daar expliciet om verzoekt of toestemming voor geeft.
  • Als je gebruik maakt van e-health ondersteuning.
  • Je naam, adres en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie verder hieronder).

Met deze partijen (verwerkers) zijn de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Privacy Zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling: prestatiecode 24504 psychosociale therapie
  • De kosten van het consult

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan jou vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag.

error: Content is protected !!